I

nformace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“): jsem informován/a, že podpisem výše zmíněného otevřeného dopisu je spolek RESET: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci (dále jen Správce) oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje – jméno, příjmení a e-mail (dále jen „Osobní údaje“).

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem posílání newsletteru kampaně Nová Dohoda. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval Správce moje jméno, příjmení a e-mail za účelem posílání newsletteru kampaně Nová Dohoda.

Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné nebo elektronické formě (fotografie, scan) na e-mail info@re-set.cz.

Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:

– na přístup k Osobním údajům, které se sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

– na opravu nepřesných Osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;

– na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže Osobní údaje, které se mě týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

– na omezení zpracování Osobních údajů v případech vymezených čl. 18 GDPR;

– na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

– vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21 GDPR;

– nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;

– na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.

Dále beru na vědomí, že v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti dozorovým orgánem.